საშუალო სკოლა

III საფეხური საშუალო X-XII კლასები

“ცოდნა ქვეყნის მომავალია”

საშუალო საფეხურის სასწავლო პროგრამა მიმართულია ცოდნის,როგორც რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ზრდაზე

ძირითადი მიზნები:

 • მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და შემოქმედებითი უნარის ამაღლება;
 • მოსწავლემ შეძლოს საჭირო ინფორმაციის დროულად მოპოვება, გაანალიზება და სწორად გამოყენება;
 • საკუთარი წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზების გაანალიზება და გამოსავლის პოვნა;
 • მოსწავლის აქტიური ჩართვა სკოლის ცხოვრებაში საკუთარი შესაძლებლობების და ინტერესების მიხედვით;
 • მოსწავლის მიერ მიღებული ცოდნისა და უნარების სწორი გამოყენება ;
 • მოსწავლის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე , მომავალი პროფესიის სწორი არჩევანის ხელშეწყობა;
 • მომზადება საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის;

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • მათემატიკა;
 • ინგლისური ენა;
 • რუსული ენა და ლიტერატურა;
 • გეოგრაფია;
 • სამოქალაქო განათლება ;
 • ფიზიკა;
 • ქიმია;
 • საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება;
 • ბიოლოგია;
 • ისტორია;
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;
 • სპორტი;
 • შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში;
 • გეოგრაფიული კვლევა;
 • მსოფლიო კულტურა;

არჩევითი საგნები :

 • X კლასი – მსოფლიო კულტურა;
 • XI კლასი – გეოგრაფიული კვლევა;
 • XII კლასი – სახელმწიფო და სამართალი.