ადმინისტრაცია

“ბათუმის მომავლის სკოლის” ადმინისტრაცია

 

 

ცირა ქასრაძე –  სკოლის დამფუძნებელი, სკოლის დირექტორი.

 

 

 

თამთა მურვანიძე – ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი.

 

 

 

თეა ვადაჭკორია – დირექტორის მოადგილე  სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში.

 

 

 

მაია ზოიძე – ფინანსური მენეჯერი.

 

 

 

ირმა ლიონინა  –  საინფორმაციო მენეჯერი.

 

 

 

ირმა ფეიქრიშვილი – ფსიქოლოგი.

 

 

 

თეონა შანთაძე -სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

 

 

 

ნინო ყულეჯიშვილი – ბიბლიოთეკარი.

 

 

 

 

 

 

 

 

ნუკრი ჯაფარიძე – მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

   გოდერძი მახარაძე – IT ადმინისტრატორი