საბაზო სკოლა

II საფეხური საბაზო VII-IX კლასები

„ცხოვრება ძიების გარეშე არარაობაა’’
ილია

ძირითადი მიზნები:

 • მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობის გამოვლენა და განვითარების ხელშეწყობა;
 • დაწყებით საფეხურზე შეძენილი ცოდნის გაღრმავება;
 • დაწყებით საფეხურზე ჩამოყალიბებული უნა-ჩვევების განვითარება;
 • მოსწავლეებმა შეძლონ საკუთარი სასწავლო პროცესის ორგანიზება;
 • მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად შეძლონ საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, გაანალიზება და ადეკვატურად გამოყენება;
 • მოსწავლეებში თვითშეფასებისა და სხვათა შეფასების უნარის განვითარება;
 • კრიტიკული აზროვნების უნარი, რათა მოსწავლემ შეძლოს არგუმენტირებულად მსჯელობა;
 • პრობლემების აღმოჩენისა და მისი სწორად გადაჭრის გზებისი ძიების უნარის განვითარება;
 • ლოგიკური აზროვნება

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • მათემატიკა;
 • ინგლისური ენა;
 • რუსული ენა და ლიტერატურა;
 • გეოგრაფია;
 • სამოქალაქო განათლება ;
 • ფიზიკა – ქიმია;
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები
 • ბიოლოგია;
 • ისტორია;
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;
 • მუსიკა;
 • სახვითი ხელოვნება;
 • სპორტი;