მშობელთა სათათბირო

"ბათუმის მომავლის სკოლის" - მშობელთა სათათბირო 2019 - 2020 სასწავლო წლები

საკითხები:

I - შეხვედრა - 2019 წლის 12 სექტემბერი

 ა) მშობელთა  სათათბიროს წევრების  ინფორმაციული  შეხვედრა   სკოლის დამფუძნებელთან; დირექტორთან წესად  იქცეს  ყოველი კვირის  პარასკევი მშობლებთან შეხვედრა.

ბ) თითოეული კლასის  პოზიტიური და   ნეგატიური  მხარეები, მონიტორინგის  ფურცლები.

გ) მოსწავლეთა  ფორმიანობისა და   ქცევის  წესების  დაცვის  შესახებ.

II - შეხვედრა 2019 წლის 20 დეკემბერი

ა) რეიტინგული წერებისა და კლასის საჭირბოროტო   საკითხები.

ბ)მშობელთა ჩართულობა , სკოლის თვითმართველობის მიერ ჩატარებულ  ტრენინგ ღონისძიებებში.

გ)სკოლის საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების  საჯკითხებში ჩართულობა და  გაკვეთილებზე დასწრება.

 დ)საახალწლო ღონისძიებების  მხარდაჭერა.

ე) სამომავლოდ  II  სემესტრში  დაგეგმილი სასწავლო პროცესის მხარდაჭერა.

ვ) დაწყებით  საფეხურზე ჭადრაკის  სწავლების  შემოღების  შესახებ.

II სემესტრი

III შეხვედრა 2020 წლის თებერვალი

ა) საუბარი – შრომის უსაფრთხოების წესები შესახებ. დებულების გაცნობა.

ბ) პრობლემა – კონფერენციებში, ოლომპიადებში კონკურსებში  აქტიური  ჩართულობა.

გ) ახალი მატერიალური  ბაზის  შექმნის  ხელშეწყობა.

დ) მოსწავლეებთან  ერთად სასწავლო პროცესის  უკეთ  ორგანიზებისა და გაკვეთილებზე დასწრების გრაფიკი.

IV - შეხვედრა 2020 წლის თებერვალი

ა) პირველკლასელთა  შედეგები.

ბ) XII კლასის წარმატება.

გ) მშობლების  დახმარება  საავტორიზაციო დღეებში.

დ) მშობლების  აქტიურობის  გზების  დანერგვა.

2020 წლის II სემესტრი. მოდიფიცირებული შეხვედრების გრაფიკი.

( მარტი- ივნისი) ონლაინჟამიანობა

დისტანციური შეხვედრების გრაფიკი :

24.03.2020 წელი

ა) დისტანციურ რეჟიმში , მშობელთა ინფორმირება იძულებითი არდადეგების შესახებ.

ბ) სკოლის მოკლევადიანი და გრძელვასიანი გეგმები .“ ხედვა“ -გაცნობა -გაანალიზება ; მშობელთა მხარდაჭერა.

გ) მშობელთა ჩართულობისა  და დახმარრების როლი ონლაინჟამიანობის დროს.edu.page  -რეგისტრაცია და ვიდეო გაკვეთილები.

დ) ონლაინ-ცხრილის გაცნობა და დადებითი მხარეები.

 

27.03.2020 წელი

ა) დირექტორის წინა კვირის ანალიზი. დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

ბ)მშობელთა სათათბიროს როლი და დანიშნულება  კოვიდ-19 -ის წინააღმდეგ.

გ)დირექტორის ტრენინგ-საუბარი თემაზე“ მთავარი ნდობა-თქვენი სიფხიზლე და ყურადღებაა.“

დ)მომდევნო კვირის გეგმა და იმედიანი განწყობა.

ე)პანდემიის პირობებში მშობელთა ფინანსური მხარდაჭერა და სკოლის დამფუძნებლის თანადგომა.

 

 

2.04.2020 წელი

ა) დირექტორის წინა კვირის ანალიზი. დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

ბ)მომდევნო კვირის გეგმა და იმედიანი განწყობა.

გ) ახალი ონლაინ -ცხრილის ამოქმედება და გაცნობა.

დ) ედუ-ფეიჯის დავალებების შეფასება და მოსწავლეთა ჩართულობა.

 

10.04.2020 წელი

ა) დაწყებითი საფეხურის მშობელთა ანალიზი ონლაინ სწავლებასთან დაკაბშირებით და კვირის შფასება.

ბ) მშობელთა მორიგეობა დისტანციური სწავლების დროს.განრიგის გაცნობა.მშობლის  ონლაინ-დღის დაწესება.

გ) დირექტორის მიერ ,მთავრობის დადგენილებების გაცნობა და გაანალიზება. სკოლის ხედვის დახვეწა.

 

 

16.04 .2020 წელი 

 ა)დირექტორის წინა კვირის ანალიზი. დადებითი და უარყოფითი მხარეები.მშობელთა დისტანციური შეფასებები.

ბ) საბაზო საფეხურის მშობლების მიერ, სასწავო პროცესის ანალიზი და მადლობა მასწავლებლებს.

გ)მომდევნო კვირის გეგმები . ონლაინ კონკურსის პროეტის გაცნობა: საუკეთესო ონლაინ მხატვარი; აქტიური დავალების შემსრულებელი.

დ) გეგმა „ დარჩი სახლში“

 

12.05.2020 წელი

ა) წინა კვირის ანალიზი.

გ)დისტანციური ,ლიტერატურული მართონის დაგეგმვა და როლი. შეთანხმება-განრიგი.

დ) მოსწავლეთა დისტანციური შეფასების სისტემა. მშობელთა აზრის გაზიარება.

ე) მე-12 კლასელებისათვის შემაჯამებელი ბლიც-კითხვების ნიმუშის პროექტი და მზადება მათი მოტივაციის ამაღლებისათვის.

 

 

25.05.2020 წელი 

ა) დედის როლი- მოსწავლის სწავლა-განათლებაზე.დედა-არის ინტერესის წყარო.

ბ) პიველკლასელების გაცილება და სახალისო აქტივობები.

გ) ონლაინჟამიანობა-12 კვირა -შეჯამება .

დ) მასწავლებელბის ჩართულობა  მშობლებთან.

 

 

17.06.2020 წელი

ა) რთული  სასწავლო წლის შეჯამება. დისტანციური სწავლების დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

ბ) მშობლების ონლაინ-კითხვარები და მხარდაჭერა.

გ) კონკურსებისა და მარათონის გამაღჯვებულები .

დ) სამომავლო გეგმები.

შეთანხმება მთავარ საკითხებზე:

 • დირექცია;მომავლელები; მშობლები-მასწავლებლები-ერთად, მომავლის სადარაჯოზე!
 • თმენის ვალდებულება;შინაგანი კულტურა და ამოძახილი!
 • გადაუმოწმებელი ინფორმაციას ნუ გავახმოვანებთ. გავარკვიოთ , გავაანალიზოთ ; მივიღოთ ცნობად.!
 • მშობლი და ბავშვი ვალდებულია შექმნას ყველა პირობა მოსწავლის აღზრდისთვის!
 • სახლიდან მოსული ძალადობა, სკოლაში მრისხანებაა. მოარიდეთ ბავშვები ძალადობას!

ხშირად დაპირდით და იყავით ერთად , თქვენს შვილებთან ერთა!

 

გვახსოდეს!

ყვავილი ყვავილთან ყვავის;ვიყოთ მომთხოვნი,მაგრამ პირველ რიგში საკუთარ თავთან. ჩვენი სიფხიზლე და ყურადღება-მთავარია, ნდობისთვის. სკოლის დირექტორი – ცირა ქასრაძე,მშობელთა სათათბიროსთან ერთად.

სკოლის წესები

 1. ვადები ხელშეკრულებას ყოველ წლის  დასაწყისში.
 2. ყოველი თვის I შაბათს   კრებებია და  ვესწრებით. ,,ცნობის ფურცელი“ ტელეფონით   საუბარი, კავშირი  ელექტრონული ფოსტით.
 3. Fece-ით, Edu.PAGE;ZOOM ან  web-page-ით  ინფორმაციის  მიწოდება.
 4. მშობლებთან სისიტემატიური შეხვედრები .
 5. სკოლის ყველა კანონმდებლობისა და დადგენილებების გაცნობა.
 6. მშობელების როლი ,სკოლის პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში.

სკოლისა და მშობლების ურთიერთანამშრომლობის მაგალითებია:

 • სკოლა მიმართავს სხვადასხვა საშუალებას, რომ მშობლები და ოჯახები ჩაერთონ  ბავშვების  სასკოლო ცხოვრებაში(მაგ. ღია კარის დღეები, შეხვედრები  მშობლებთან, მასწავლებელთა კავშირი მოსწავლეების  ოჯახებთან  და სხვა);
 • მშობლებს რეგულარულად უკავშირდებიან და იწვევენ შეხვედრებზე მათი შვილების  სწავლასთან გაკავშირებული საჭიროებების  შესახებ;
 • ჩამოყალიბებული მექანიზმების  საშუალებით  სკოლის მართვის  სტრუქტურები ხელს უწყობს  მშობელთა  მონაწილეობას  სკოლის ცხოვრებაში;
 • მშობლები ფლობენ ინფორმაციას მათი შვილებისთვის ხელმისაწვდომი  ყველა  პროგრამისა და  მომსახურების შესახებ;
 • მოსწავლეები მონაწილეობენ მშობელთა/პედაგოგთა შეხვედრებში, რომელიც ეხება მათ სწავლასთან  დაკავშირებულ საჭიროებებსა და  აკადემიურ  მოსწრებას;

მშობლები მიწვეული არიან ყველა საჩვენებელ   ღონისძიებაზე, რაც წარმოაჩენს  მათი შვილების  მიღწევებს;

მშობელთან ურთიერთობის დოკუმენტი

 • მშობელს,ისევე როგორც მოსწავლეს და მასწავლებელს,უფლება აქვთ თანაბარ პირობებში, დისკრიმინაციის გარეშე დადგენილი წესით სასკოლო დროს და სკოლის ტერიტორიაზე,ისარგებლონ

სკოლის მიერ აღიარებული ყველა უფლებითა და თავისუფლებით;

 • მშობლისა და სკოლის თანამშრომლობა ფორმდება

ხელშეკრულებით სწავლის დაწყებიდან ერთი თვის ვადაში

 • მშობლისა და სკოლის თანამშრომლობა რეგულირდება ამ ხელშეკრულებით;
 • სკოლაში იქმნება ,,მშობელთა სათათბირო,“ რომელშიც გაერთიანდება ყველა კლასის მშობელთა თითო წარმომადგენელი. სათათბიროს წევრები, სემესტრში ორჯერ, ხვდებიან სკოლის დირექციას და ერთად განიხილავენ არსებულ პრობლემურ საკითხებს.
 • სკოლა ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა მოსწავლის სამართლიანი შეფასებისთვის,აკადემიური მოსწრება სისტემატიურად,დროულად მიეწოდებოდეს მშობელს;
 • სკოლის დირექცია ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და ითანამშრომლოს მასთან.
 • მშობელს უფლება აქვს საჯარო სწავლების ფარგლებში დაესწროს ნებისმიერ საგაკვეთილო პროცესს,რათა ნათლად გაერკვეს,რა როლი აქვს მის შვილს გაკვეთილის მსვლელობისას;
 • მშობელს უფლება  აქვს კლასის დამრიგებლისაგან ყოველდღიურად მიიღოს საჭირო ინფორმაცია შვილის აკადემიური მოსწრების,ზნეობრივი და ეთიკური ნორმების შესახებ;
 • მშობელს,თავისი შეხედულებისამებრ, უფლება  აქვს  შვილი გადაიყვანოს სხვა სკოლაში და წლის განმავლობაში გაწყვიტოს ხელშეკრულებით  ნაკისრი  თანამშრომლობა;
 • დაუშვებელია სკოლის  მიერ მოსწავლის, ან მშობლის დევნა იმ ქმედებისთვის,რომელიც მან ჩაიდინა არასასკოლო დროს,ან სკოლისტერიტორიის გარეთ;
 • მშობელს უფლება აქვს ისარგებლოს სკოლის ყველა რესურსით იმ ვადაში, ვიდრე მისი შვილი სწავლობს აღნიშნულ სკოლაში;
 • მშობელს უფლება აქვს ფლობდეს ინფორმაციას თავისი უფლებების და თავისუფლებების,აგრეთვე მათი შეზღუდვის საფუძვლების შესახებ;
 • მიიღოს სკოლაში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია(გარდა პირადი საიდუმლოს შემცვლელი ინფორმაციისა);
 • მშობელს უფლება აქვს გამოთქვას საკუთარი აზრი და მოითხოვოს მათი პატივისცემა;
 • მშობელს უფლება აქვს დაიცვას ბავშვის კანონიერი უფლებები და ინტერესები,უფლება აქვს წერილობითი განცხადებით მიმართოს დაწესებულების ხელმძღვანელს,რომელიც ვალდებულია:
  ა)ბავშვის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები და კანონით დადგენილ ვადაში გასცეს პასუხი;                   
  ბ)მშობელს და მასწავლებელს  შორის შეფასების ობიექტურობასთან  დაკავშირებული კონფლიქტის გამო შექმნას საგნი სპეციალისტების ჯგუფი,რომელიც ამოწმებს მოსწავლის ცოდნას და გამოჰყავს შესაბამისი შეფასება;                                                                                  
  გ)გაეცნოს საგანმანათლებლო პროცესის მიმდინარეობასა და შინაარსს, მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებას;                                           
  დ)გაეცნოს დაწესებულების   წესებს,შინაგანაწესს და სხვა დოკუმენტებს.
 • მშობელი ვალდებულია პასუხი აგოს შვილის სისტემატიური დაგვიანებისა და უმიზეზო გაცდენებისათვის;
 • მშობელი ვალდებულია სწავლის საფასური დაფაროს ხელშეკრულებისა და შინაგანაწესის თანახმად;
 • მშობელი ვალდებულია შექმნას ბავშვის აღზრდისა და მისთვის ზოგადი განათლების  მიღების ხელშემწყობი პირობები;
 • შეასრულოს დაწესებულების ხელმძღვანელთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები;

შეასრულოს მოთხოვნები,რომელსაც სკოლა უყენებს მშობელსა და მოსწავლეს.

მშობელთა სია

მშობლის  სახელი, გვარი

ტელეფონი

1

ნინო ანანიძე

577-40-01-01

2

მაგდა წულუკიძე

557-39-56-56

3

ნატო ცინცაძე

555-076807

4

თამარ  აფრიაშვილი

 557-53-03-31

5

ნატო შავიშვილი

558-13-41-41

6

დონარი ღომიძე

593-25-58-88

7

მაია ჭელიძე

595-91-68-57

8

მირანდა ლომსანიძე

557-55-52-25

9

ლაურა გიუნაშვილი

555-18-82-88

10

ცირა  საითაძე

599-28-52-21

11

სოფო ჯაყელი

574-21-52-15

12

მაია მახარაძე

557-56-41-01

13

ნინო ვარშანიძე

555-44-01-05

14

ანა ხაბაძე

557-13-74-39

15

შორენა ვერძაძე

577-21-81-19

16

ნინელი წულუკიძე

593740647

17

მზეო ბოლქვაძე

555-02-45-45

18

ია გიორგაძე

599-46-76-50

19

ქრისტინა რევაზოვა

599-29-85-51

20

 თეონა დუმბაძე

577-34-81-09

21

თამუნა ჯაყელი

558-02-02-66

მშობელთა სათათბირო ონლაინჟამიანობა