მოსწავლის გამოკითხვის ანალიზი 2022-2023 წელი

ბათუმის მომავლის სკოლის
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის ანგარიში(კითხვარები)

 

 • გამოიკითხა  საშუალო საფეხურის მოსწავლეები
 • კითხვარის ჩატარების მიზანია:

1.სკოლის რესურსის შეფასება

2. სკოლის მატერიალური რესურსის შეფასება

3. ინფორმაციული რესურსის შეფასება

4. საბიბლიოთეკო რესურსის შეფასება

5. სასკოლო სასწავლო გეგმა

 • მოსწავლეთა   გამოკითხვა  ტარდება  სემესტრში  ერთხელ
 • კითხვარის შედეგად გამოვლინდა :

ძლიერი მხარე:

 1. სისტემატიურად ინფორმირება
 2. სკოლის უსაფრთხო გარემო
 3. მოსწავლეთა ჩართულობა ღონისძიებებში და აქტივობებში
 4. სკოლის კარგი რეპუტაცია
 5. სამართლიანობა
 6. კონფიდენციალურობა
 7. სკოლის სუფთა და ჰიგიენური და კომფორტული გარემო

სუსტი მხარე:

 • „ ლოქერები“ მოსწავლის პირადი კარადა, სათავსო
 • ჭკვიანი დაფა
 • დიდი ეზო და დიდი მოედანი
 • ბიბლიოთეკაში აუდიოა / ელექტრო წიგნები