დირექტორის ანგარიში

I სემესტრი

ცოდნა -ძალაა!

ერთად -მომავლის სადარაჯოზე!

შპს ბათუმის მომავლის სკოლაში:

 • 2022-2023 სასწავლო  წელი  დაიწყო 2022წ. 15 სექტემბერს  .

მოსწავლეთა რაოდენობა:300;

თანამშრომლები:53  ;

მასწავლებელი-37 ;ტექნიკური პერსონალი-5; სკოლის დირექცია-8; დამხმარე -3

 • 2.09.2022 (პედსაბჭო N 1)პედსაბჭოზე განხილული იქნა  სკოლის შინაგანაწესი დადამტკიცდა სკოლის დირექტრის მიერ, რომლითაც განისაზღვრა სკოლის თანამშრომელთა და მოსწავლეთა უფლება-მოვალეობები.ასევე, ყველა მარეგულირებელი დოკუმენტი. გათვალისწინებული იქნა , წინა წლის SWOT ანალიზი. შედგა მოსწავლეთა ქცევის კოდექსი ,სადაც მოსწავლეთა აზრი   იქნა  გათვალისწინებული.
 • 6.09.2022 (პედსაბჭო N2 ) დამტკიცდა სასკოლო სასწავლო გეგმა. შედგენილი იქნა საათობრივი ბადე,გაკვეთილების ცხრილი; კალენდარი და  დაიწყო მზადება ახალი სასწავლო წლისათვის
 • დროულად დამტკიცდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული   გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების ნუსხა  მე-9 კლასის დარჩენილ საგნებსა  და მე10  კლასებში.
 • დადგინდა საშტატო განრიგი და მასწავლებელთა რეესტრი .გაფორმდა ადმინისტრაციის თანამშრომელთა და პედაგოგთა შრომითი ხელშეკრულება. განისაზღვრა მასწავლებელთა პედაგოგიური დატვირთვა.
 • საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის  დოკუმენტისა და საგანგებო სიტუაციის გეგმის შემუშავება-დამტკიცება -განხორციელება.
 • სკოლის მოსწავლეთა კონტიგენტის გათვალისწინებით , დაკომპლექტდა  22 კლასი.
 •  დაწყებითი საფეხური:  Iა , Iბ  და I გ კლასი; IIა,   IIბ ,  II გ კლასი;   IIIა,  IIIბ კლასი;  IVა ,  IVბ  კლასი;  Vა,  Vბ კლასი;VIა ,VIბ კლასი.

             საბაზო საფეხური:  VII ა კლასი,  VIII ა კლასი,  IXა  კლასი,IXბ კლასი;

საშუალო საფეხური:  Xა კლასი,   XIა კლასი, XIIა კლასი.

 • შპს  ბათუმის მომავლის სკოლაში ფუნქციონირებს 5 კათედრა:

=დაწყებითი კლასების კათედრა (ხელ-ლი:  მ.დვალი)

=ქართული ენისა და ლიტერატურის და საზოგადოებრივი მეცნიერებების (ხელ-ლი:    ლ. აბულაძე)

=მათემატიკის; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა  და ინფორმაციული ტექნოლოგიების  კათედრა (ხელ-ლი: დ. ბაძაღუა)

=უცხოური ენების კათედრა (ხელ-ლი:ს.მიქელაძე)

=სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა(ხელ-ლი: თ. შანთაძე)

 • სასწავლო  პროცესის პირველი სემესტრი მიმდინარეობდა  სექტემბერში დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად.
 • მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სერთიფიცირებულმა სპეციალისტმა და სკოლის დირექციამ ,იზრუნა  რათა  მასწავლებლის  პროფესიული ზრდისთვის. ეს დასტურდება ხშირი შეხვედრებითა და ურთიერთდასწრებებით; ვებინარებსა და სემინარებზე დასწრებით .ტრენინგების ანალიზით და ა.შ
 • კათედრების მიერ ,ახალი სასწავლო წლიდან დაიწყო სხვადასხვა სახის აქტივობები და პროექტები.სწავლა-სწავლების პროცესში მასწაავლებებმა დაიწყეს   მოსწავლეზე ორიენტირებულ მიდგომები, გამოიყენეს  მრავალფეროვან მეთოდები, მოსწავლეებთან ერთად ხორციელდებოდა მრავალფეროვანი აქტივობებით დატვირთულ გაკვეთილები, რამაც მოსწავლეებს მისცა  საშუალება შეიძინონ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ცოდნა, უნარები და ღირებულებები.
 • აღსანიშნავია, მრავალფეროვანი პროექტები, რომლებსაც თითქმმის ყველა საგნის მასწავლებელი აქტიურად ახორციელებს სამივე საფეხურისთვის.
 • დაიწყო პროექტი „მომაველები-და მომავლის პროფესიები“.მოწვეული იყო წარმატებული ადამიანები და დასამახსოვერებლი და საჭირო პროექტი წამოიწყო მომავლელებმა.

 • ქართული ენისა და ლიტერატურის და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
 • • საქპატენტი EUGPP

                    საგანთან კავშირი – ქართული ენა და ლიტერატურა

                კლასი XI.

 • ლიტერატურული მარათონი

                 კლასი V-XII.

 • ბათუმის ახალგაზრდა ელჩი

             სამოქალაქო განათლება

             კლასი: VII,VIII,IX.

 • საინფორმაციო შემეცნებითი გასვლითი პროექტები:
 • შეხვედრა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში;
 • შეხვედრა მერთან;
 • შეხვედრა საქართველოს ელჩთან თურქეთში; 
 • ინტეგრირებული პროექტები:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, მათემატიკის და ისტ-ის კათედრა:

კრეატიული დღიური.

 • მეწარმეობის გაკვეთილები.
 • „ჩემი საყვარელი მაისური „
 • „დარგე საყვარელი მცენარე „
 • ესსე –შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობა

 • ( ინტეგრირებული ეკოკლუბი და ინგლისური ენა )

პროექტები და პრეზენტაციები განხორციელდა ეკოკლუბის ფარგლებშიც: მწვანე სივრცე / green space, საბაზო – საშუალო საფეხურზე:

 • პრეზენტაცია – შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობა
 • „მოწვეული სტუმარი“-. თემა : შავი ზღვა
 • პრეზენტაცია – ჰაერი და ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული პრობლემები

 • შპს ბათუმის მომავლის სკოლაში ჩატარდა სკოლის თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები ,რაშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები,რომლებმაც სკოლის თვითმმართველობის პრეზიდენტად აირჩიეს  X I კლასის მოსწავლე- თაკო ჯუმუშაძე . 
 •  სკოლაში ჩატარდა ლიტერატურული მარათონი შემოდგომის სეზონი. მოსწავლეებმა წაიკითხეს წინასწარ მიცემული ქართველი და უცხოელი მწერლების ნაწარმოებები.  განსაზღვრული განრიგის მიხედვით გამოკითხული იქნა თითოეული მოსწავლე და შეფასდა წინასწარ  შედგენილი  შეფასების რუბრიკის მიხედვით  ფილოლოგების  მიერ.

(იხილეთ ლიტერატურული მარათონის პორტფოლიო)

 • მომავლელები „წიგნების თარო“ მიღებული ცოდნის გაღრმავება და პრაქტიკული გამოყენება  .
 • დირექტორის გამოკითხვა -სკოლის შემდგომი განვითარებისთვის.
 • დეკემბრის ბოლოს დაწყებით,საბაზო და საშუალო საფეხურზე ჩატარდა დიაგნოსტიკური  წერები კლასების მიხედვით. (იხილეთ ყველა მასალა და  რეიტინგული წერები  დირექციაში)
 • სკოლამ დაიწყო აქტიურად მზადება ,მორიგი  ,გეგმიური რიგით მესამე
 • 6 წლიანი ავტორიზაციისთვის.შეიქმნა ავტორიზაციის თვითშეაფესების კითხვარის მომზადების ჯგუფი.
 • მშობელთა სათათბირო -შეხვედრები სემესტრში 4-ჯერ და მაქსიამლური თანამშრომლობა(იხ.ბაინდერი-მშობელთა სათათბირო)
 • მუდმივი კომუნიკაცია მშობლებთან. კლასის კურატორებს ელექტრონული ჟურნალით-edu-page; სკოლის ვებგვერდით www.momavali2012.ge

გვერდი-მომავლის სკოლა/school of the future;  facebook გვერდი-  ომავლის სკოლა ; კლასის ჯგუფების საშუალებით მუდმივი კავშირი ჰქონდათ მშობლებთან. ასევე,ტარდებოდა  ონლაინ მშობელთა კრებები zoom-ისა გამოყენებით და პირისპირი შეხვედრებით,სადაც ესწრებოდა სკოლის დირექტორიც.ასევე, ატარებდნენ კლასთან შეხვედრებსაც. (დეტალები იხილეთ სკოლის მთავარ გვერდზე და კურატორების პორტფოლიოში)

 • შეფასება არის გამჭვირვალე და ითვალისწინებს მოსწავლეთა საჭიროებებს.

სემესტრის ბოლოს,  სკოლაში  ჩატარდა კათედრების მიერ  წინასწარ დაგეგმილი,ელექტრონული დიაგნოსტიკური (easy quiz) წერები(ქართული;მათემატიკა;)  V-XII კლასებში. ( პორტფოლიო იხილეთ დირექციაში)

დიაგნოსტიკური  წერის მიზანია :

 • განვლილი მასალის განმტკიცება; დახარისხება; სხვადასხვა კონტექსტში გამოყენება.
 • სკოლის მისიიდან გამომდინარე, თანამედროვე  აზროვნების ჩამოყალიბება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით .
 • მოსწავლეებში თვითშეფასების უნარის გამომუშავება.

.ჩატარებული ელექტრონული დიაგნოსტიკური წერების შეფასდა განმავითარებელი შეფასებით ,რის  შედეგადაც  გამოვლენილი იქნა  წარმატებული მოსწავლეები-საუკეთესო შეფასება ორივე საგანში დაიმსახურა  მე-5 ა კლასის მოსწავლეებმა: ნიკოლოზ დიასამიძემ, ნიკა მამულაძემ, დავიდ იაკობაძემ, დათა ქათამაძემ, ნინი ბერიძემ, აჩი ხოზრევანიძემ.

მე-5 ბ კლასის მოსწავლეებმა: ანდრია ზოიძემ,საბა დიასამიძემ, ანასტასია დიასამიძემ,დენი სლაიმ.

მე-6 ბ კლასის მოსწავლე-ელისაბედ ჯაფარიძემ,

მე-9 ბ კლასის მოსწავლე- მარიამ ბეჟანიძემ,

 მე-11 კლასის მოსწავლე- მარიამ თედორაძემ.

შედეგებით მაღალრეიტინგული კლასი ორივე საგანში(ქართული,მათემატიკა) – მე-6 ა კლასი.

ჩატარებული ელექტრონული დიაგნოსტიკური   ტესტები მასწავლებლების მიერ  განხილულ იქნა შესაბამის კლასებში.

 • I სემესტრის აკადემიური მოსწრების მიხედვით გამოვლინდა აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები:

სრული 10 ქულა (დამრგვალების გარეშ):

მე-6 ა კლასი- მარიამ გორგილაძე

მე-6 ბ კლასი- ელისაბედ ჯაფარიძე ,ელენე შუშანიძე.

მე-11 კლასი- მარიამ თედორაძე

მე-12 კლასი- მელინა ბოლქვაძე,ნინო გიორგაძე,სანდრა ჟოჟაძე.

სკოლას  სავარაუდოდ  1 ოქროსმედალოსანი მოსწავლე ყავს-12 კლასი =მელინა ბოლქვაძე;

 ვერცხლის მედალოსნების კანდიდატურაა : სანდრა ჟოჟაძე და ნინო გიორგაძე.

 • სკოლის სამომავლო გეგმებია :
 • გათვალისწინებული იქნას პირველის სემესტრის ძლიერი და სუსტი მხარეები;
 • გათვალისწინებული იქნას  სკოლის ერთწლიანი და ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმები.
 • გათვალისწინებული იქნას პირველის სემესტრის მრავალმხრივი გამოკითხვის ანალიზი.
 • სკოლამ იზრუნოს სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის.
 • ჩატარდეს გეგმიურად, სასკოლო საზოგადოების ჩართულობით, სასკოლო და არასასკოლო ღონისძიებები.
 • კათედრებმა უზრუნველყოს მოსწავლეთა მაქსიმალური ინტერესი და ჩართულობა ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში  .
 • უცხოური ენების სწავლებასთან დაკავშირებით ახალი მეთოდების დაგეგმვა.

საუკეთესო გამოცდილება!

სლოგანი: ,,ერთად-მომავლის სადარაჯოზე“!

 1. პროფესიული განვითარება – ყოველდღიური მიმდინარე პროცესი.

( შეხვედრები;  დირექტორი; ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი; ტრენინგები; ვებინარები)

 • სკოლის თვითშეფასება – SWOTანალიზი,ინტერვიუები; ოლიმპიადები ;წრეები; კლუბები

(კითხვარები; მშობელთა სათათბირო; სასკოლო საზოგადოება).

 • სკოლის კულტურა (ყოველი თვის პირველი შაბათი -საინფორმაციო შეხვედრა მშობლებთან; სასწავლო კვირის პარასკევი დღე- ინდივიდუალური შეხვედრები მშობლებთან, სკოლის ვებ-გვერდი, სოციალური-ქსელი; ონლაინ და პირისპირ  შეხვედრები).
 • ურთიერთპატივისცემა; ურთიერთდახმარებაზე ორიენტირებული ურთიერთობა, ნდობა.

(მოსწავლე, მშობელი, მასწავლებელი= ღონისძიება ; დახმარება-შემოწირულობა; ექსკურსიები)

 • მუდმივი კომუნიკაცია და შეხვედრები სამთავრობო სტრუქტურებთან. (სამინისტრო; მერია და ა.შ.)
 • სტუმრობა  უმაღლესი და პროფესიულ სასწავლებლებში.

(საზღვაო აკადემია; ბათუმის უნივერსიტეტები)

 • საგნობრივი ჯგუფი – ,,ღია კარის დღეები“. კრიტიკული მეგობარი!
 •  საინფორმაციო შეხვედრები: ,, სტუმარი გაკვეთილზე“.

(ექიმი/ექთანი, ფსიქოლოგი; უსაფრთხოება)

 • ეზოს აქტივობები – ჰოლისტური განათლება.
 • მომავლელების ხშირი სტუმრობა მუზეუმებსა დ თეატრებში.
 • პროექტები და  აქტივობები. მაგ: ,,მუზეუმი სკოლაში“ და ა.შ.
 • ლიტერატურული მარათონი და წიგნების თარო.
 • სასკოლო  საფეხბურთო და საქალაქო ტურნირი: ,,ნიკა აბაშიძის სახელობის თასი.“
 • ორშაბათის ჰიმნი – კვირის შემაჯამებელი ბრიფინგი.
 • დაბადების დღეების შემოქმედებითი  მილოცვა და სიტყვაკაზმულობა -„მეტი მეტყველების ნაწილი“.
 • სკოლის გამორჩეული მისალმების მანერა.
 • საახალწლო და საგაზაფხულო კარნავალი- მოსწავლე, მასწავლებელი,მშობელი.
 • ყოველწლიური საერთაშორისო  პროექტი  ბელგიასა დ საფრანგეთში.

მომავლის სკოლა -ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი.

 1. მომავლელი – მოსწავლე-მასწავლებელი.
 
 

ბათუმის მო9მავლის სკოლის დირექტორი: 

ცირა ქასრაძე 29.12.2022წ.