აბოს წამება

2019 წლის 30 ოქტომბერს X კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი, რომელსაც ესწრებოდნენ შეფასების ჯგუფის წევრები.
საგანი-ქართული ენა და ლიტერატურა
გაკვეთილის თემა-იოანე საბანისძის „აბოს წამება"
გაკვეთილის მიზანი-ტექსტის სიღრმისეული გაგება-გააზრება;ინფორმაციის მიღებისა და საკუთარი ქცევის გაანალიზების უნარი.
მასწავლებელი-ლამზირა აბულაძე

დაწვრილებით..