სტრუქტურა

მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ

30.10. 2019 . შ პ ს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 კლასში ჩატარდა N5 წრის მეცადინეობა მათემატიკაში ,, მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ '' თემა ,' ფულის ოდენობები , მიმატება - გამოკლება , ლარი და თეთრი. მოსწავლეებმა დააჯგუფეს ქაღალდის კუპიურები - (ლარები )და მონეტები - (თეთრები ), შეასრულეს მათზე მათემატიკური მოქმედებები , გაითამაშეს როლური თამაშები . ეს აქტივობები ხელს შეუწყობს მიღებული ცოდნის ტრანსფერს რეალურ ცხოვრებაში.

დაწვრილებით..