საბაზო სკოლა

საბაზო სკოლა

II საფეხური საბაზო VII-IX კლასები


„ცხოვრება ძიების გარეშე არარაობაა’’
                                  ილია

ძირითადი მიზნები:

 • მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობის გამოვლენა და განვითარების ხელშეწყობა;
 • დაწყებით საფეხურზე შეძენილი ცოდნის გაღრმავება; 
 • დაწყებით საფეხურზე ჩამოყალიბებული უნა-ჩვევების განვითარება;
 • მოსწავლეებმა შეძლონ საკუთარი სასწავლო პროცესის ორგანიზება;
 • მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად შეძლონ საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, გაანალიზება და ადეკვატურად გამოყენება;
 • მოსწავლეებში თვითშეფასებისა და სხვათა შეფასების უნარის განვითარება;
 • კრიტიკული აზროვნების უნარი, რათა მოსწავლემ შეძლოს არგუმენტირებულად მსჯელობა;
 • პრობლემების აღმოჩენისა და მისი სწორად გადაჭრის გზებისი ძიების უნარის განვითარება; 
 • ლოგიკური აზროვნება

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა; 
 • მათემატიკა; 
 • ინგლისური ენა; 
 • რუსული ენა და ლიტერატურა;
 • გეოგრაფია; 
 • სამოქალაქო განათლება ; 
 • ფიზიკა - ქიმია;
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები
 • ბიოლოგია;
 • ისტორია;
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;
 • მუსიკა; 
 • სახვითი ხელოვნება; 
 • სპორტი;

 

დამატებითი საგნები :

 • რელიგიის ისტორია;
 • ფრანგული ენა.

 

VII-IX კლასებში შეფასება ხდება 10 ბალიანი სისტემით
დამატებითი საგნები ფასდება ჩათვლით