დაწყებითი სკოლა

დაწყებითი სკოლა

I საფეხური დაწყებითი I-VI კლასები


„თამაში გამოკვლევის უმაღლესი ფორმაა“
                                    აინშტაინი


ძირითადი მიზნები:

 • მოსწავლის სწორი ფიზიკური და სულიერი თვისებების ,მიდრეკილებების გამოსავლენად და განსავითარებლად შესაბამისი პირობების შექმნა;
 • მომდევნო საფეხურისთვის ეფექტური სწავლების საჭირო საფუძვლების ჩამოყალიბება ; 
 • ზოგადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება :
 • წერა;
 • კითხვა; 
 • მეტყველება; 
 • მოსმენა; 
 • დროის სწორი გადანაწილება; 

 

I-V(I სემესტრი) კლასებში შეფასების ფორმად გამოიყენება: 

 

 • განმავითარებელი შეფასება=სიტყვიერი და წერილობითი კომენტარი;
 • პორტფოლიო (სადაც ინახება საშინაო და საკლასო ნამუშევრები,ტესტები) 
 • შეფასება ხდება საგნის  სპეციფიკიდან გამომდინარე შეფასების სქემის, რუბრიკის ფორმით.
 • V(II სემესტრი)  და VI კლასში მოსწავლის  შეფასება ხდება 10 ბალიანი სისტემით. 
 • სპორტი, ცეკვა, ჭადრაკი და რელიგია, ფასდება - ჩათვლით.
 • 10 ბალიანი სისიტემით ფასდება -ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა; მათემატიკა; ინგლისური ენა; რუსული ენა და ლიტერატურა; ბუნებისმეტყველება; ისტორია; სახვითი ხელოვნება; მუსიკა; სპორტი; სამოქალაქო თავდაცვა უსაფრთხოება; ისტ;