მისია

შპს მომავლის სკოლა 

მ ი ს ი ა

    აღზარდოს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების მქონე, კრიტიკულად მოაზროვნე პიროვნება, რომელსაც განვითარებული და გააზრებული ექნება გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევები, საკუთარი მოვალეობები და პასუხისმგებლობა ოჯახის, საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე.

მ ი ზ ა ნ ი

     ამისთვის სკოლა ქმნის ყველა იმ აუცილებელ პირობას, რომელიც ხელს შეუწყობს მათში რწმენის ჩამოყალიბებას, თანამედროვე სამყაროში ადაპტაციის უნარს, თავიანთი შესაძლებლობების სწორი შეფასებისა და დასახული მიზნის მისაღწევად სწორი გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარის განვითარებას.