ადმინისტრაცია

ხალხური საწესჩვეულებო სიმღერების შესრულების წესები

Vგ კასის მოსწავლეები გაეცნო ქართული ხალხური საწესჩვეულებო სიმღერების შესრულების წესებს,მათ მნიშვნელობას და დანიშნულებას.

დაწვრილებით..