IIა ინგლისური ენა და ლიტერატურა

IIა
ინგლისური ენა და ლიტერატურა
პედაგოგი=ვერა ჭყონია
06.06.2019
გაკვეთილის თემა:
"Magic countdown”
გაკვეთილის მიზანი:
მათემატიკური ციფრებისა და რაოდენობის დასახელება ინგლისურად.ასევე მათი გამოყენება წინადადებებში.

დაწვრილებით..